Klub rodičů

Pohádka "O řepě"

Jednatelka: Ing. Jan Vašata

Zástupci tříd:

   Broučci: Ing. Jan Vašata
   Kytičky: Ing. Michaela Jelínková
   Sluníčka: Kamila Andělová
   Žabky:  Jan Myška
  Motýlci:  Ing. Martina Hanková

   

 Logo MŠ Opatovice nad Labem                  Klub rodičů při Mateřské škole Opatovice nad Labem
 

Pravidla Klubu rodičů ke stažení zde: 

Klub_rodičů_při_Mateřské škole_Opatovice_nad_Labem_2020 – 2021

(ke stažení v PDF)

 

Zápis ze schůzky konané ve dnech 8. – 15. 9. 2020

Zápis ze schůzek rodičů konaných ve dnech 8. – 15. 9. 2020 v 17 hodin

na školní zahradě

Přítomní rodiče:

Broučci           19

Kytičky           15

Sluníčka          17

Žabky             17

Motýli              5

Celkem se zúčastnilo 73 rodičů ze všech 5 tříd.

Rodiče 12 dětí se předem omluvili (viz prezenční listina)

Rodiče se seznámí se zápisem ze schůzky a se Školním řádem.

Seznámení potvrdí svým podpisem na formuláři v šatně svého dítěte.

 Úvod:

Třídní učitelky přivítaly rodiče na schůzce a předaly slovo ředitelce mateřské školy (dále jen ŘŠ):

 1.  

Některá důležitá ustanovení Školního řádu

 • zvýšená hygienická opatření – vstup rodičů do budovy MŠ pouze v roušce, dezinfekce rukou před vstupem, dítě má vlastní roušku k dispozici v osobních věcech v šatně
 • provoz MŠ denně 6:00 – 16:30: dodržování provozní doby a včasné vyzvedávání dětí
 • příchod ráno do 8:00!
 • MŠ otevřena do 8:00, v době 11:50 – 12:10 (odchod dětí po obědě) a v době 14:30 – 16:30 hodin
 • předávejte děti učitelce „do ruky“, nenechávejte děti v šatně samotné (ráno, odpoledne)

Omlouvání dětí

 • ve školní jídelně
 • nepřítomnost delší než 14 dní musí být omluvena písemně e-mailem na adresu: skola@msopatovice.cz
 • předškoláci (povinné předškolní vzdělávání) též u učitelek – osobně, sms, e-mailem

Platby

 • včas, splatnost 18. den v měsíci

Stravování dětí:

 • 3-6 let: 880.- Kč
 • 6-8 let: 990,- Kč (dle vyhlášky o školním stravování)
 • první den neplánované nepřítomnosti (nemoc dítěte) lze vyzvednout ve ŠJ oběd v obvyklé ceně v době 10:50 – 11:10 hodin do jednorázové nádoby za úplatu 5,-Kč v hotovosti)

Úplata za vzdělávání:

 • 450,- Kč/dítě/měsíc
 • neplatí děti, které v letošním školním roce dosáhnou věku 6 let a děti s OŠD (dle školského zákona)

Povinné předškolní vzdělávání:

 • Od 1. 9. 2020 je uzákoněno povinné distanční vzdělávání dětí v posledním roce docházky do MŠ i dětí s odkladem školní docházky (dále OŠD) .
 • Rodiče předškoláků a dětí s OŠD poskytnou písemně učitelkám ve třídě Žabek
 • a Motýlků svoji aktuální e-mailovou adresu, na kterou jim v případě uzavření MŠ budou zasílány podklady pro domácí vzdělávání dětí.

ŘŠ požádala všechny rodiče o podrobné seznámení se Školním řádem (vyvěšen u tříd, ve vstupní hale, na www stránkách MŠ) a stvrzení jeho znalosti podpisem na nástěnce v šatně třídy. 

B.

Nadstandardní aktivity pro děti a plánované akce ve školním roce 2020 – 2021

ŘŠ upozornila rodiče na změny v plánování nadstandardních aktivit i akcí pro děti a rodiče na podzim i v průběhu školního roku:

 • vzhledem k přijatým opatřením MŠ ke Covid -19 je zrušen podzimní plavecký kurz

a předškolní angličtina, budou plánovány spíše akce, které se mohou uskutečnit venku    (dravci, akce pro děti s místní kynologickou organizací apod.)

 • rodiče jednohlasně souhlasili s tím, že plánovaná divadelní představen v MŠ zatím rušit nebudeme, budou probíhat zvlášť pro mladší a zvlášť pro starší děti  

Plavecký kurzPlavecká škola Zéva, Hradec Králové (předškoláci)

podzimní kurz zrušen, jarní dle situace 

Hravá angličtina (děti od 4 let)

zrušena 

Lyžování se Soptíkem a Bucifalkou (děti od 4 let)

zatím v plánu

 • ŘŠ podala stručné informace k organizaci a průběhu lyžařského kurzu v Olešnici v Orlických horách:
 • 5 ti denní lyžařský kurz: termín 18. – 22. 1. 2021 v odpoledních hodinách
 • odjezd z MŠ po obědě kolem 12:30 hodin, návrat mezi 17:30 – 18:00 hodin
 • vybavení možno zapůjčit za 350,- Kč
 • cena kurzu: 2 180,- Kč

Podrobnější informace budou vyvěšeny v šatnách tříd.

4 leté děti ze třídy Kytiček (samostatné děti, které dobře zvládají sebeobsluhu), rodiče mohou zapsat v šatně Sluníček. Termín předběžného zápisu je 30. 9. 2020.

Škola v přírodě – zatím v plánu, rozhodneme se dle situace na jaře

 • předškoláci, květen 2021, penzion Černá Voda, Orlické Záhoří 

C.

Přehled plánovaných akcí do konce prosince – dle situace

(viz samostatná příloha Divadelní představení v MŠ vyvěšena v šatnách dětí)  

 • všechny plánované akce kromě nadstandardních aktivit budou placeny z fondu KR, do kterého si rodiče odhlasovali výši příspěvku (viz níže), žádné další peníze na akce nebudou od rodičů vybírány
 • akce pro děti budou během školního roku upřesňovány a doplňovány dle situace
 • informace o akcích pro všechny třídy budou zveřejňovány na nástěnkách i na webu MŠ
 • akce týkající se pouze jednotlivé třídy dětí budou vyvěšeny pouze na nástěnkách v šatně dětí

Webové stránky budou průběžně aktualizovány.

Sběr starého papíru – zrušen

D.

Klub rodičů při mateřské škole (dále jen KR)

(viz samostatná příloha Pravidla Klubu rodičů při MŠ vyvěšena v šatnách dětí)  

ŘŠ seznámila přítomné rodiče s pravidly vedení fondu KR a spolupráce s rodiči. Těžištěm je spolupráce s vedením školy při plánování akcí pro děti, případně pomoc při organizaci jednotlivých akcí. Vítáme nápady rodičů na akce a výlety.

Zástupkyně ředitelky paní Navrátilová seznámila rodiče s čerpáním fondu KR za minulý školní rok. Zůstatek z loňského roku k 31. 8. 2020 činí 27 676,42 Kč.

viz příloha Vyúčtování KR za školní rok 2018-2019 vyvěšena na nástěnkách v šatnách tříd)

 • Přítomní rodiče nově nastoupených dětí jednohlasně odsouhlasili letošní příspěvek 600,- Kč.
 • Přítomní rodiče ostatních dětí jednohlasně odsouhlasili letošní příspěvek 400,- Kč.
 • číslo účtu KR: 266 365 154 / 0300 (do zprávy uveďte kód dítěte)
 • splatnost příspěvku je 31. 10. 2020

Rodiče obdrží od třídních učitelek v průběhu září lístek s údaji pro zaplacení a bezhotovostní   platbu uhradí do 31. 10. 2020.

Rodiče si zvolili zástupce tříd (výbor KR, který spolupracuje s ředitelkou školy při navrhování a schvalování akcí, a kontroluje čerpání financí z fondu KR).

Zástupci tříd:

 • Broučci: Ing. Jan Vašata (zároveň jednatel KR)
 • Kytičky: Ing. Michaela Jelínková
 • Sluníčka: Kamila Andělová
 • Žabky: Jan Myška
 • Motýlci: Ing. Martina Hanková
 1. Dotazy rodičů a informace třídních učitelek rodičům

ŘŠ zodpověděla dotazy rodičů a předala slovo třídním učitelkám, které s přítomnými rodiči prodiskutovaly některé záležitosti týkající se jednotlivých tříd.

 • Rodiče by uvítali vyšší sloupek s ovládáním branky u vchodu z Hradecké ulice (bezpečnost dětí). ŘŠ projedná tuto připomínku rodičů se zřizovatelem.
 • Rodiče starších dětí vyjádřili zájem o společné fotografování dětí – z důvodu uzavření MŠ se jarní fotografování dětí na školní zahradě nekonalo.

ŘŠ dohodne termín fotografování do konce září – děti ze tříd Sluníček, Žabek, Motýlků.

Zapsala: Jiřina Horáčková

Ověřil: Ing. Jan Vašata

V Opatovicích n/L dne 16. 9. 2020  

Zveřejněno dne 21. 9. 2020

Č.j.: 241/2020

 

 


Prohlášení přístupnosti webu | Vytvořil CIPEL ELECTRONICS na šabloně HQ Premium