Klub rodičů

LOGO

Stanovy Klubu rodičů při Mateřské škole Opatovice n/L, okres Pardubice:

 • Klub rodičů (dále jen KR) je spolkem rodičů všech dětí mateřské školy Opatovice nad Labem.
 • Hlavním účelem KR je podpora zájmu rodičů o dění v mateřské škole, kde dítě tráví velkou část času, užší spolupráce mezi rodiči a vedením mateřské školy a spolurozhodování o tom, co a jak dětem (i rodičům) nabídnout nad rámec předškolního vzdělávání.  
 • Rodiče si zvolí zástupce rodičů z jednotlivých tříd – jednatel a 5 členů. Úkolem jednatele a zástupců tříd je komunikace s ředitelkou školy, kontrola čerpání peněz z fondu Klubu, spolurozhodování o dílčím čerpání z fondu KR, podávat návrhy na akce pro děti (a rodiče), na dárky k rozloučení se školáky a organizační pomoc při zajišťování akcí. Jednatel, zástupci tříd a ředitelka MŠ se budou scházet dle potřeby. Rodiče se mohou na kteréhokoliv zástupce Klubu rodičů obracet se svými náměty či s žádostí o informace (týkající se Klubu).
 • Klub rodičů má svůj fond. Z tohoto fondu jsou placeny všechny akce pro děti, které proběhnou ve školním roce, jako jsou divadelní představení, výstavy, výlety, cesty autobusem, balíčky k různým příležitostem (Barborka, Mikuláš, Den dětí), odměny pro všechny děti na soutěže a akce – Halloween, Čarodějnický rej, rozloučení se školáky – balíček pro školáky, atd.
 • Příspěvek do fondu není cílem, ale prostředkem, jak organizačně zajistit vhodné a přitažlivé akce pro všechny děti.  Výši příspěvku na každé dítě a celý školní rok si rodiče navrhnou a odhlasují na společné schůzce v měsíci září. Částku je možno uhradit jednorázově na celý školní rok nebo za každé pololetí zvlášť.
 • Platba probíhá bezhotovostně v určeném termínu na účet Klubu rodičů, který byl pro tento účel založen.

Termíny splatnosti:  31. října 2022

Částka 1.000,-Kč

Účet číslo: 266365154/0300

 • Děti, které dovrší 3 let věku později než v září (nastoupí do MŠ v průběhu roku), zaplatí poměrnou část z odhlasovaného příspěvku.
 • S návrhem čerpání z fondu budou rodiče seznámeni na schůzce v září. Všechny nápady, na co se mají vybrané peníze použít, jsou vítány.
 • Účetnictví a přehled čerpání fondu povede externí účetní firma CESORG, spol. s.r.o., přehled čerpání a zůstatku předloží 4× ročně. Rodiče s ním budou seznámeni na nástěnkách v hale, v šatnách u jednotlivých tříd, na webových stránkách MŠ – 1x ročně.
 • Případný zůstatek k 30. 6. bude převeden do následujícího školního roku.

Tyto stanovy schválili rodiče na schůzce rodičů konané dne 21. 9. 2022

zástupci jednotlivých tříd

 • Jednatel: Ing. Jelínková Michaela
 • Zástupce třídy Broučků

Ing. Jelínková Michaela

 • Zástupce třídy Kytičky

Borovcová Kateřina

 • Zástupce třídy Sluníčka

Maléřová Monika

Zástupce třídy Žabky

Ing. Jan Vašata

 • Zástupce třídy Motýlci
 • Lucie Menčíková

zápis ze schůzky rodičů konané dne 8. září 2021

ke stažení zde:

2021 Zápis_ze_schůzky_rodičů (formát PDF)

Vyúčtování klubu rodičů za šk. r. 2020-2021 (formát PDF)